สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ปราณบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor HR

  ลักษณะงาน

  1. รับสมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการสมัครงาน ให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์
  2. คำนวณเงินเดือน โอที ค่ากะ ประกันสังคม ภาษี ให้ถูกต้อง
  3. ทำผลประเมินพนักงานผ่านทดลองงาน  ปรับตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และปรับประจำปี
  4. เก็บรวบรวมสถิติการทำงานของพนักงาน
  5. ติดต่อหน่วยงานราชการเช่น ประกันสังคม  จัดหางาน 
  6. งานด้านสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุน  ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
  7. งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านแรงงานสัมพันธ์  งานฝึกอบรมต่างๆ 

  คุณสมบัติ

  1. จบปริญญาตรี ด้านงานบริหารบุคคล หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  3. ทำงานเป็นทีมได้ดี  มีความซื่อสัตย์
  4. มีทัศนคติบวก  ทำงานได้ใต้ภาวะกดดัน
  5. มีจิตวิทยาและทักษะในการพูดที่ดี
  6. มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่ดี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm39 @siammakro.co.th, hrs39@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาปราณบุรี  โทร 032 - 630100ต่อ 104 , 105