สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - นครนายก

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor – Operation G/R

  ลักษณะงาน

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนรับสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินค้าและมีความถูกต้องแม่นยำ ตลอดถึงการนำสินค้าส่งมอบ ให้กับส่วนการขายโดยครบถ้วน และไม่เป๋นอุปสรรต่อลูกค้าในระหว่างเวลาที่เปิดให้บริการ

  รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ

  1. ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  2. ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ/ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดการประจำวัน
  3. ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกค้อง
  4. ติดต่ประสานกับหัวหน้าแผนก ในกรณีพบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหาหรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูงเพื่อป้องกันการสูญหาย
  5. ยืนยันเอกสรที่เกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน และ สินค้าส่งคืน
  6. ดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด (คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,รถยกสินค้าและเครื่องมือขนย้ายสินค้า)
  7. ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้า รวมไปถึง Supply Chain Management : DC เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพของการจัดส่ง
  8. ประสานงานกับฝ่ายควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control) ในกรณีพบว่าเอกสารการส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไขบิลเงินสดของแผนกต่างๆที่ลงตัวเลขผิด
  9. ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับตรวจรับสินค้าต้องถูกต้องในใบสั่งสินค้า ป้ายราคาต่างๆที่ชัดเจน รหัสสินค้าตรงตามที่กำหนด
  10. ควบคุมตรวจรับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายตามรายการให้กับแผนกผู้สั่งสินค้า โดยต้องเขียนใบนำออก/นำเข้า อย่างเคร่งครัด
  11. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันและส่งรายงานสรุปประจำวันให้กับแผนกควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control)
  12. รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ส่งสินค้า คนขับรถ และทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้รักษาความปลอดภัยมีการใช้งานตลอดเวลา รถโฟร์คลิฟท์มีการใช้งานอย่างปลอดภัย และปลอดจากอุบัติเหตุ
  13. มีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตรวจรับสินค้า
  14. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงการพัฒนา และการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
  15. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. จบ ปวส-ปริญญาตรี / มีประสบการณ์ด้านตรวจรับสินค้า 2 ปี 
  2. มีความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ
  3. กล้าตัดสินใจ
  4. มีความกระตือรือร้น
  5. มีความซื่อสัตย์
  6. สมารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและมีความทุ่มเท
  7. มีความสามารถในการบริหารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้นำ มีทักษะโน้มน้าว
  9. มีทักษะในการวิเคราะห์และต่อรอง
  10. สมารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm82@siammakro.co.th, hrs82@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา นครนายกโทร 037-631280 ต่อ 104,105