สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - ศาลายา

ประเภท
เขต
สาขา

Non Foods 1 Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก  ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  การขาย และ การบริหารจัดการลูกค้า

  1.เพิ่มยอดขายโดยการแนะนำ, การวางแผน และ สนับสนุนกลยุทธ์การขาย

  2.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างสายสัมพันธ์  และใส่ใจกับคำถาม, คำร้องเรียน,  คำแนะนำจากลูกค้าหากเป็นไปได้ ควรสบายตาและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ  ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้องมีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้าเสมอ

  3.ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

  4.ตรวจสอบเป้าหมายและวัตถุประสงค์,  จัดทำแผนงาน และ การปฏิบัติตามให้บรรลุเป้าหมาย

  5.ติดต่อสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

  6.สนับสนุนโปรแกรมการตลาด ภายในแผนก

  • ระบบ  CEA
  • ข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่มีในแผนก
  • ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ในการสรุปผลเยี่ยมเยียนลูกค้า  (คำแนะนำที่ลูกค้าตอบกลับมา)
  • สนันสนุนการขายผลิตภัณฑ์กับแผนกอื่น ๆ 
  • นำเครื่องมือมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  โปรแกรม BI ,  เพื่อให้บรรลุยอดขายของแผนก
  • รวบรวมคำเสนอแนะที่ลูกค้าตอบกลับมาที่สโตร์  หรือผ่านทาง Customer Panel / Customer Matrix

  7.ปรับเปลี่ยนและพัฒนาข้อมูลสินค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

  8.รวบรวมข้อคิดเห็นของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในสโตร์โดยการออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสูง

  และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ

  9.เพิ่มการ Control Stock สินค้าที่มีมูลค่าสูง และ ง่ายต่อการสูญหาย เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ฯลฯ 

  10.ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ

  11.ตรวจสอบคู่แข่งว่ามีการพัฒนาไปถึงไหนและการทำกิจกรรมช่วงเทศกาลต่างๆ

  12.แนะนำลูกค้าให้เข้าใจสินค้า Own Brand และส่งเสริมการขาย มีความรู้เพียงพอที่จะนำเสนอคุณลักษณะสินค้าต่อลูกค้า และแนะนำสินค้าตัวใหม่ๆโดยการสาธิตและการแจกสินค้าให้ทดลองตามที่ฝ่ายจัดซื้อกำหนด

  13.มอบหมายให้พนักงาน(พนักงานในพื้นที่ขายและพีซี)ทำความสะอาดพื้นที่ขาย และควบคุมให้พนักงานไม่ละทิ้งสินค้าที่หกกระจายอยู่บนพื้น

  บัญชีสินค้า และ การควบคุมคุณภาพ

  1. จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์  และ  ให้คำแนะนำ,  ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า  เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า
  2. จัดเตรียม,  มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบรอบการตรวจนับสินค้าประจำเดือน  และการตรวจสอบสินค้าประจำปี,  ตรวจสอบ รายการสินค้าที่ขอปรับสต็อก
  3. ดูแลสินค้าให้มีการสูญเสีย และ เสียหายน้อยที่สุด  โดยการดูแลและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และแนะนำเทคนิคต่าง ๆ  เช่น  การทำmutation  หรือการลดราคาสินค้า
  4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ,  ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ,  ผู้ผลิต  เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา  ราคาถูกต้อง  มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
  5. จัดคอร์สอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องตัวสินค้า   และ  วิธีการใช้งานของสินค้า

  สินค้า

  1. กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม,  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต  และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ /  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ,   การจัดส่งสินค้า
  2. กำกับพนักงานเรื่องการจัดเรียงสินค้าที่ขายดี  และสินค้าที่ขายไม่มีความเคลื่อนไหวหรือขายได้ช้าบนชั้นวางอบรมทฤษฎี6Rights+1อย่างสม่ำเสมอ (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพเหมาะสม สภาพเหมาะสม)
  3. วิเคราะห์ผังการจัดเรียงเพื่อการจัดวางสินค้า และหากจำเป็นต้องเปลี่ยนไปจากผังการจัดเรียงเดิม (เหตุผลเช่น เหมาะสมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า การจัดวางเพื่อเพิ่มยอดการขาย หรือเพื่อให้เหมาะกับสินค้า) ให้นำเสนอต่อผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ทำการสื่อสารกับทางฝ่ายจัดซื้อ
  4. ตรวจเช็คป้ายสินค้า  และป้ายราคาสินค้า  ให้ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบันเสมอ
  5. จัดเก็บสินค้าที่ลูกค้านำไปวางไว้ที่นอกพื้นที่  รวมทั้งสินค้าบริเวณจุดชำระเงิน และบริเวณด้านหน้ามาไว้ที่เดิมเพื่อให้คงคุณภาพ
  6. รักษามาตรฐานความปลอดภัย,  ความสะอาด และสุขอนามัย  ภายในสโตร์  รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยได้ถูกใช้งานอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ รถฟอร์คลิฟท์ทำงานอย่างปลอดภัย และ แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ
  7. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน และกฎหมาย
  8. ตรวจสอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากพนักงานหรือลูกค้าหรือจากสาเหตุอื่นๆ
  9. ตรวจสอบการสั่งซื้อสินค้าด้วยระบบ OPL ของพนักงานอาวุโส.
  10. บริหาร Gap check
  11. บริหาร Aging ให้มีน้อย
  12. ตรวจสอบและอนุมัติ การปรับสต็อคสินค้าที่ชำรุดเสียหาย วิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
  13. ดำเนินการให้แน่ใจว่าสินค้าที่ลูกค้าส่งซ่อมได้มีการติดตามดูแลจากพนักงาน
  14. ดำเนินการจัดเตรียมและทำการนับสต็อกสินค้าตามตารางที่กำหนดไว้

  การบริหารจัดการพนักงาน และ การพัฒนา

  1. มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานอย่างชัดเจน
  2. ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน
  3. กระตุ้นพนักงานโดยการสร้างแรงจูงใจ  ให้คำแนะนำ  การสอนงานและการให้คำปรึกษา  และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
  4. ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของบริษัทที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน
  5. อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานทราบ
  6. มีการประเมินผลงานเป็นประจำให้พนักงานทราบข้อบกพร่อง เพื่อพัฒนาความสามารถต่อไป
  7. ประชุมพนักงานสองอาทิตย์ต่อครั้ง
  8. ดูแลให้พีซีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดี
  9. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท
  10. จัดตารางกะของพนักงานในแผนก

  รายงาน

  1. จัดเตรียมรายงานส่งให้กับให้กับผู้บังคับบัญชา   และสรุปรายงานการขาย
  2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ

  1. จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ / หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง   4  ปี 
  2. มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย  2  ปี   จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง,

  ความสามารถหลัก 

  1. มีความละเอียดรอบคอบ
  2. สามารถปรับตัวได้ดี
  3. ทำงานเป็นทีม
  4. มีความมั่นใจ ในตนเอง
  5. มีความกระตือรือร้น
  6. สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
  7. มีความคิดสร้างสรรค์
  8. มีความอดทนสูง
  9. มีทัศนคติที่ดี
  10. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  11. สนใจในเทคโนโลยี

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. มีทักษะด้านการสื่อสาร
  2. มีความเป็นผู้นำ
  3. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  5. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  6. ความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าอิเลคโทรนิคส์และคอมพิวเตอร์