สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สุพรรณบุรี

ประเภท
เขต
สาขา

Admin Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  งานธุรการบัญชีและบริหารข้อมูล

  1. กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแนวปฎิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน  ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  
  2. กำกับดูแลการสรุปรายงานการขายประจำวัน ณ จุด POS  และการจัดทำเอกสารการบันทึกยอดขาย ให้ถูกต้องครบถ้วน  ตรงตามเวลา
  3. กำกับดูแลและบริหารบัญชีเงินสดย่อยและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสาขา รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา
  4. กำกับดูแลการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้อื่นๆ ของสาขา (Other Income) ที่นอกเหนือจากยอดขาย ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดเวลา และบรรลุงบประมาณที่ตั้งไว้
  5. กำกับดูแลการส่งเงินยอดขาย, เงินนำส่งธนาคาร, เงินทอนและเงินสดย่อย และรายได้จากการขายทรัพย์สินถาวร,เศษกระดาษ  กล่องกระดาษ  และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆของสาขา  และรายได้อื่นๆ (Other Income) ให้ถูกต้องครบถ้วน
  6. กำกับดูแลการและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับสินค้า รายงานสรุปการคืนขวด ให้ถูกต้องครบถ้วน 
  7. ในกรณีที่สาขามีการขายแบบCredit Sale  ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  8. กำกับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการเคลมประกัน และการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ร่วมกับ GA
  9. สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดเตรียมงบประมาณสำหรับผู้จัดการทั่วไป  และตรวจติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
  10. กำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกส่วนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 
  11. จัดเก็บเอกสารหลักฐานที่จำเป็นไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ภาษีซื้อ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  12. กำกับดูแลการจัดทำและยื่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  13. กำกับดูแลเงินสดหมุนเวียน ยอดขาย เงินสดย่อย รวมไปถึงการกระทบยอดให้ถูกต้อง
  14. ควบคุมสินทรัพย์ของสาขา
  15. จัดทำ Trading ต่างๆ เช่น เบเกอรี่
  16. ควบคุมดูแล การออกใบเสร็จรับเงิน 

  งานด้านตรวจสอบ

  1. ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่ตั้งขึ้นสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกส่วนงาน
  2. วิเคราะห์รายงานจากคอมพิวเตอร์และสรุปกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินการตรวจรายการขายประจำวัน ณ จุดชำระเงิน
  4. กำกับดูแลและตรวจสอบเงินยอดขาย  โดยการสุ่มตรวจเงินสด (Surprise Check) ภายในห้องแคชเชียร์ 
  5. ดำเนินการสุ่มตรวจแผนกการเงินของสโตร์
  6. ตรวจติดตามผลการเช็คสต็อกสินค้าประจำปีและตามรอบ
  7. เข้มงวดกวดขันกับระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกด้านของสโตร์ 
  8. ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุม ณ จุดสิ้นสุด
  9. ตรวจสอบการทำงานของ End Control เช่น ใบมัดจำสินค้า ,ใบรับฝากสินค้า
  10. ควบคุมตรวจสอบ ใบลดหนี้ ที่ให้ส่วนลดกับลูกค้า

  งานอื่นๆ

  1. ดำเนินการฝึกอบรมและจูงใจพนักงาน  ตรวจติดตามและควบคุมกิจกรรมของพนักงานโดยผ่านการพัฒนาและดำเนินการตามแผนงานของพนักงาน, ประเมินผลการปฏิบัติงาน, สอนงานและให้คำปรึกษา
  2. จัดตารางกะของพนักงานในแผนก
  3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินบริษัทตามกำหนดการร่วมกับ LP Manager
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 

  1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านบัญชี
  2. ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

  ความสามารถหลัก 

  1. มีแรงจูงใจ
  2. กล้าตัดสินใจ
  3. ทำงานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ เป้าหมายและคน
  4. หนักแน่นและเป็นตัวอย่างที่ดี
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน 
  6. ทำงานได้เป็นเวลานาน
  7. ใส่ใจในรายละเอียด
  8. สามารถทำงานเป็นกะได้
  9. มีทัศนคติเชิงบวก 
  10. ซื่อสัตย์และจงรักภักดี

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5  ปีในงานด้านบัญชีบริหารโดยเฉพาะ ในธุรกิจค้าปลีก หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต, หรือเคยผ่านงานด้านตรวจสอบบัญชีจากองค์กรที่มุ่งเน้นการให้บริการ
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
  3. มีความเป็นผู้นำ
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
  5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์