สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แจ้งวัฒนะ

ประเภท
เขต
สาขา

Supervisor - Seafood

1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

  ช่วยผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเลในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า, การนำเสนอสินค้า,มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า,จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของลูกค้า ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  1. ช่วยดำเนินการเรื่องการเตรียมสั่งซื้อสินค้าประจำวันจากศูนย์กระจายสินค้าและจากผู้ผลิตสินค้า ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งสินค้าแก่ผู้จัดการแผนกอาหารสด และวางแผนล่วงหน้าในการจัดเตรียมสต็อกสินค้าในแม็คโครเมลล์ 

  2. ดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า มาตรฐานการรับสินค้าอยู่ในระดับสูง และการนำเสนอคุณภาพของสินค้าที่ดี (ตามตัวชี้วัดความสดต่างๆ เช่น กลิ่น และสี) รวมทั้งลักษณะของสินค้า และการหมุนเวียนของสินค้าในพื้นที่ขายตามหลักการหลักการ FIFO ดูแลเรื่องการปรับโอนสินค้า (Mutation) และการตกแต่งสภาพสินค้า  

  3. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการสต็อกสินค้าในคลังสินค้านั้นเป็นไปตามหลักการ FIFO 

  4. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตสินค้าได้ทำการส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาและได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้

  5. ตรวจสอบความเพียงพอของสินค้า/ดำเนินการสุ่มตรวจสอบจำนวนสินค้าทุกไตรมาสและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่นั้นตรงตามงบประมาณการขาย และเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บสินค้าที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

  6. ให้ความใส่ใจกับความต้องการ/ข้อเรียกร้องของลูกค้า รวมไปถึงรักษาคุณภาพในการให้บริการให้อยู่ในระดับสูง และให้บริการตัดแต่ง หั่นเตรียม และทำความสะอาดสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สร้างความพึงพอใจโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ใส่ใจในสิ่งที่ลูกค้าร้องขอ ข้อตำหนิ และข้อแนะนำต่างๆจากลูกค้า สอนให้พนักงานรู้จักการสบตากับลูกค้าและทักทายลูกค้า ช่วยพาลูกค้าไปยังสินค้าที่ลูกค้ามองหา

  7. ทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏระเบียบเครื่องแต่งกายของบริษัท  รวมทั้งตามข้อกำหนดของ GMP และมีการสวมใส่ชุดหรืออุปกรณ์ที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน

  8. รักษาความสะอาดสต็อกสินค้า, ชั้นวางสินค้า, และพื้นที่การทำงาน (งานดูแลความสะอาด), ดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP, (ดูแลและคอยควบคุมการทำงานของพนักงาน PCS รวมถึงกำลังคน)

  รักษาความสะอาดในพื้นที่จัดเตรียมสินค้า, ถาดวางสินค้า, บ่อปลาและชั้นวางสินค้า(ปฏิบัติตามตารางการทำงานความสะอาด ฯลฯ)

  ไม่ปล่อยให้มีสินค้าตกอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล

  9. รักษามาตรฐานของส่วนแสดงสินค้า/ส่วนนำเสนอสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานระดับสูง

  ดูแลการเติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับ สินค้าลงวารสารแม็คโครเมล์,สินค้าขายดี,สินค้าที่ขาดจากชั้นตามรายงาน Gapcheck ก่อนเสมอ

  สอนทฤษฎี 6 Right +1 (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพเหมาะสม สภาพเหมาะสม ร่วมกับการบริการที่เหมาะสม) และติดตามให้มีการปฏิบัติ

  ดูแลและทบทวนการจัดวางสต็อกและทำการจัดวางสต็อกสินค้าใหม่ตามระยะเวลา (ตามสีและชนิดของสินค้า) รวมทั้งมีการจัดการสินค้าขายดี สินค้าขายได้ช้า เช่นกัน

  ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล)

  ควบคุมและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าป้ายสินค้า และป้ายราคาทั้งหมดถูกต้องตรงตามข้อมูลล่าสุด มีการสแกนป้ายราคา ป้ายสินค้า และบาร์โคดของสินค้าจากผู้ผลิตอย่างเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องได้ถูกติดอยู่ ณ จุดขายตลอดเวลา

  ตรวจสอบคุณลักษณะของสินค้าตามที่ถูกกำหนดจากแผนกจัดซื้อ

  ทำให้แน่ใจว่ามีการรักษาคุณภาพน้ำแข็งที่ใช้ในการจัดเรียงสินค้าอย่างเหมาะสม

  ทำให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งได้เพียงพอต่อการใช้งานและมีการบำรุงรักษาที่ดี (ร่วมกับแผนก GA)

  ทำให้แน่ใจว่าบริเวณที่จัดแสดงปลาเป็นมีสภาพที่ดี (คุณภาพของน้ำในบ่อ เป็นต้น)

  มีการระมัดระวังระดับของกลิ่นในบริเวณแผนก

  10. ควบคุมงานเกี่ยวกับการทำลายสินค้าทิ้งและการเคลียร์สินค้าตามกระบวนการ ที่ได้กำหนดไว้

  ดำเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าที่เรื่อมเสื่อมสภาพ มีการตกแต่ง หรือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม

  ดูแลตรวจสอบกระบวนการทำลายสินค้าทิ้ง การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และการเคลียร์สินค้า 

  ดูแลการบันทึกการทำลายทิ้งและเคลียร์สินค้าให้มีความถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง

  กรณีผู้จัดการแผนกอาหารสด/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสาขาไม่อยู่ ให้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสต็อคสินค้า และขออนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปของสาขา

  11. บริหารและจัดการระดับการสูญเสียของสินค้าให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่วางไว้หรือน้อยกว่า 

  ควบคุมและดูแลการสูญเสียสินค้าโดยการให้คำแนะนำกับพนักงานในแผนกถึงวิธีการที่ถูกต้องในการดูแลสินค้า และแนะนำกลยุทธ์ต่างๆอันได้แก่การปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า หรือ การลดราคาสินค้าลง ภายใต้การอนุมัติของผู้จัดการแผนกอาหารสด

  นำเสนอและวางสินค้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงต่ำ

  ระมัดระวังการทุจริตของ  พนักงาน ลูกค้าและผู้ผลิต

  ปรึกษาร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการวางแผนตารางการนับสต็อกสินค้า

  ตรวจสอบขั้นตอนการเช็คสต็อคสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

  ตรวจสอบและติดตามการเช็คสต็อคสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงบันทึกของพนักงานให้มีความถูกต้อง

  12. ดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเช็คสต็อกสินค้า

  มีการเตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์ ก่อนถึงวันเช็คสต็อก

  ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและชั้นวางสินค้า, เป็นไปตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแผนงานของALC ที่กำหนดไว้

  จัดวางสินค้าตามตำแหน่งที่ได้ระบุไว้บนชั้นหรือพื้นที่ที่ได้ เตรียม / จองไว้

  สินค้า Pre-count ได้ถูกนับอย่างถูกต้องในวันเช็คสต็อก

  ดำเนินการให้มั่นใจว่าALC ลงข้อมูลจำนวนสินค้าที่ตรวจนับอย่างถูกต้องในระบบ

  ตรวจสอบรายงานผลต่างการนับสต็อกและทำการนับครั้งที่ 3 ในวันถัดไป โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการแผนกALC&Admin

  13. ควบคุมและมอบหมายงานเกี่ยวกับบริหารและจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

  ดำเนินการให้มีการใช้งานเครื่องมือของหน่วยงานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดี

  ประสานงานกับALCและแผนกGA ในการทำความสะอาดเครื่องมือตามคำร้องขอของพนักงาน หรือตามกำหนดการซ่อมบำรุง  

  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงได้รับการปฏิบัติตามและสอดคล้องกับนโยบายของการบริหารจัดการ (ตรวจสอบตามรายการที่กำหนด)

  ดูแลและควบคุมให้มีการสั่งซื้อป้ายบรรจุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานผ่านALC&Admin

  14. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก/ ผู้จัดการแผนกอาหารสด/ ผู้จัดการทั่วไปของสโตร์/ ผู้จัดการประจำวัน

   

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:  

  1. จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย

   

  ความสามารถหลัก 

  1. ละเอียด รอบคอบ 

  2. ยืดหยุ่น 

  3. ทำงานเป็นทีม 

  4. กล้าตัดสินใจ 

  5. มีแรงจูงใจ 

  6. สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

  7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน 

  8. มีความรับผิดชอบและรอบคอบ 

   

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากเคยทำงานในอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  2. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

  3. มีมนุษยสัมพันธ์ 

  4. เป็นผู้นำ

  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมลhrm02@siammakro.co.th,hrs02@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02-003-7853-4 ต่อ 105