สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - แจ้งวัฒนะ

ประเภท
เขต
สาขา

เภสัช

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  ดูแลรับผิดชอบช่วยงานของหัวหน้าส่วนในการจัดการแผนก ในเรื่องการบรรลุยอดขาย, การควบคุมสต็อกสินค้า, การลดยอดสูญเสียและการสูญหาย, รักษาและปรับปรุงการจัดเรียงสินค้า, สร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและจัดการเรื่องประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน ในแผนก

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  1. ช่วยดำเนินการสั่งสินค้าตามOPL สำหรับวัตถุดิบและสั่งสินค้าในวารสารแม็คโครเมล์ หรือเตรียมการสั่ง (วัตถุดิบ)  และดำเนินการดูแลปริมาณสต็อกให้เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าการขาย

  ตรวจเช็คสต็อกสินค้าในพื้นที่ขายและในระบบให้ตรงตามความเป็นจริงโดยเพราะสินค้าที่เสี่ยงต่อการสูญหาย
  เข้าร่วมสั่งสินค้าโดยระบบ OPL, การสั่งสินค้าประจำและการสั่งสินค้าในวารสารแม็คโครเมล์ และนำเสนอปริมาณสินค้าที่ยอมรับได้ (การสั่งสินค้าประจำได้ทำเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว)
  เตรียมใบสั่งสินค้าในกรณีฉุกเฉินและส่งแฟ็กซ์ให้กับซัพพลายเออร์

  2. มั่นใจในว่าสินค้าที่จัดส่งมาจากซัพพลายเออร์ ส่งตรงตามเวลา มีจำนวนตรงกับที่สั่ง มีคุณภาพเหมาะสม  มีสภาพดี

  3. รักษามาตรฐานของการจัดวางและจัดเรียงสต็อกสินค้า

  เติมสินค้า โดยให้ความสำคัญกับสินค้าลงวารสารแม็คโครเมล์, KVI. ,Top Sale (สินค้าขายดี และสินค้าที่ยิง Gap Check ก่อนเสมอ
  ทบทวนการจัดวางสต็อกและทำการจัดวางสต็อกสินค้าใหม่ตามระยะเวลา อบรมพนักงานในทฤษฎี6Rights+1อย่างสม่ำเสมอ (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพดี สภาพดี และ บริการที่เหมาะสม)
  ดูแลการจัดเรียงสินค้าตามหลักการFIFO ทั้งสินค้าในพื้นที่ขายและสินค้าในพื้นที่จัดเก็บสต็อก
  ทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนเกี่ยวกับแผนผังการจัดวางและการจัดแบ่งพื้นที่การจัดวางสินค้า 
  ดูแลจัดการสต็อกสินค้าในพื้นที่จัดเก็บ (บนชั้นวาง) ให้มีความปลอดภัย โดยแยกเป็นกลุ่มชนิดของสินค้าให้ชัดเจนและติด Tag ทุก pallet เพื่อความสะดวกในการหาสินค้า


  4. ดูแลความสะอาดของสต็อกสินค้า, ชั้นวางสินค้าและพื้นที่ปฏิบัติงาน

  ตรวจติดตามป้ายราคาสินค้าและป้ายสินค้าให้ถูกต้องและทันสมัย
  สแกนป้ายราคาสินค้า และ บาร์โค้ด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่พิมพ์ออกมาถูกต้อง และติดตั้งตามเวลา
  ทำให้แน่ใจว่าพนักงานรักษาความสะอาดของพื้นที่ขาย และไม่มีสินค้าหกกระจายอยู่บนพื้นโดยขาดการดูแล


  5. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างสายสัมพันธ์  และใส่ใจกับคำถาม, คำร้องเรียน,  คำแนะนำจากลูกค้า หากเป็นไปได้ ควรสบายตาและทักทายลูกค้า เมื่อลูกค้าถามหาที่วางสินค้าที่ต้องการ  ต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะต้อง มีผู้นำทางไปยังที่วางสินค้าเสมอ


  6. ช่วยเหลือและประสานงานกิจกรรมการเช็คสต็อกสินค้า

  มั่นใจว่าได้มีการเตรียมการอย่างสมบูรณ์ ก่อนถึงวันเช็คสต็อก
  มั่นใจว่าได้บันทึกรายการสินค้า, ชั้นวางสินค้า, ทางเดินระหว่างแถวตามที่ALCกำหนดแล้ว
  จัดวางสินค้าสำหรับวางบนชั้นหรือพื้นที่ที่ได้ เตรียม / จองไว้
  สินค้า Pre-count ได้ถูกนับอย่างถูกต้องในวันเช็คสต็อก
  ตรวจเช็ครายงานความเบี่ยงเบนและทำเอกสารการนับครั้งที่ 3 ในวันถัดไป - ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าส่วน


  7. รักษาระดับยอดสูญเสียให้น้อยที่สุด

  นำเสนอและกระจายสต็อกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ
  ประชุมพนักงานให้ระมัดระวังการขโมย / ชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
  ประชุมกับหัวหน้าส่วนในการวางแผนกรณีการเช็คสต็อกนอกเหนือจากตาราง
  ตรวจเช็คขั้นตอนในการนับสต็อกให้มั่นใจว่าเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ตรวจสอบเป็นระยะรวมทั้งติดตามผลกับพนักงานเกี่ยวกับความถูกต้องแน่นอนในการนับและการบันทึก
  มีการจัดเรียงสินค้าที่มีความเสียงสูญหายในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน
  มีการตรวจสอบสินค้าเข้าพื้นที่ GR ในกรณีที่มีสินค้าสูญหายจำนวนมาก
  ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าที่ชำรุดเสียหายมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท


  8. ปฏิบัติการและดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์

  มั่นใจว่าพนักงานใช้งานอุปกรณ์ของแผนก อย่างถูกต้อง และดูแลรักษาตามข้อแนะนำของผู้ผลิต และจัดเก็บในสถานที่ที่เหมาะสม
  ประสานงานกับแผนกALCและ GAในการทำความสะอาดเครื่องมือให้กับพนักงาน
  ทำให้แน่ใจว่า พนักงานและลูกค้ามีความปลอดภัย มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยได้ถูกใช้งานอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท รถฟอร์คลิฟท์ทำงานอย่างปลอดภัย โดยมี Spotterคอยดูแลในระหว่างห้างเปิดทำการ และ แผนกปลอดจากอุบัติเหตุ


  9. ควบคุมการยักย้ายถ่ายเทและการเคลียร์สินค้า

  ทำการยักย้ายถ่ายเท / แพ็คใหม่ / ทำให้หมดไป
  บันทึกสต็อกสินค้าเหล่านั้น
  ในกรณีหัวหน้าส่วนหรือผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสาขาไม่มา, จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสต็อกสินค้าและนำส่งเพื่อขออนุมัติจากผู้จัดการทั่วไปสโตร์

  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน/ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป / ผู้จัดการทั่วไปสาขา

  11. ตรวจสอบกำลังคนของแต่ละแผนกเพื่อการวางแผนงาน


  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ 


  ความสามารถหลัก 

  1. ใส่ใจในรายละเอียด

  2. มีความยืดหยุ่น

  3. ทำงานเป็นทีม

  4. เด็ดขาด

  5. มีแรงจูงใจ

  6. มุ่งไปที่ลูกค้า 

  7. ทนทานต่อความกดดัน

  8. มีทัศนคติที่ดี

  9. มีความดทนสูง

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. มีความรู้เรื่องยาแต่ละประเภท และประสบการณ์การจ่ายยา

  2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

  3. มีมนุษยสัมพันธ์

  4. มีความเป็นผู้นำ 

  5. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm02@siammakro.co.th, hrs02@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแจ้งวัฒนะ โทร 02-003-7853-4 ต่อ 105