สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สามเสน

ประเภท
เขต
สาขา

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager–Check Out)

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  • รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์
  • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา
  • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันยอดสูญเสีย ที่เกิดจากการขโมย จากความเสียหายหรือ ความผิดพลาดของพนักงานเก็บเงิน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของเงินหมุนเวียน การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบ กิจกรรมต่างๆ และตารางการทำงานของแคชเชียร์       
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องรับชำระเงินสดมีจำนวนเพียงพอและเปิดให้บริการกับลูกค้าในช่วงสโตร์เปิดทำการเพื่อหลีกเลี่ยงการยืน ต่อคิวของลูกค้าและการกีดขวางทางเดินรักษาให้มีคิวไม่เกิน3คิว และขอความช่วยเหลือจากแผนกอื่นๆเมื่อจำเป็น   
  • พัฒนาและจัดการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจำนวนพนักงานมีเพียงพอบนพื้นฐานการประมาณการยอดขาย ช่วงเวลางานมากและเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
  • ดูแลลูกค้าที่ไม่มีบัตรสมาชิก ณ.จุดชำระเงินรวมทั้งให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของบัตรสมาชิกแม็คโคร   
  • เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องคำร้องเรียนจากลูกค้าโดยการรับฟังและแจ้งต่อยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ
  • ประสานงานกับฝ่ายการเงินเกี่ยวกับรายงานสรุปยอดขายเงินสดประจำวัน / ประจำสัปดาห์และปัญหาอื่นๆ อันเกิดจากรับชำระ ด้วยบัตรเครดิต
  • กระทบยอดเงินสดของเครื่องชำระเงินแต่ละเครื่องที่นำส่งกับการทำ X-read                 
  • ดำเนินการทำ X-read หลังจากสิ้นสุดกะการทำงานและทำ Z-read ทุกครั้ง และทำการปิดหน้าจอหลังสโตร์ปิดทำการ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของ Memoของแถมจากฝ่ายจัดซื้อ และประสานงานกับจัดซื้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของแถม
  • ดูแลและควบคุมงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกประชาสัมพันธ์

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีด้านด้านบัญชี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจค้าปลีก หรือ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปีสามารถทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์, วันหยุดเทศกาล, และ ทำงานล่วงเวลาในเวลาเย็นได้ (เมื่อมีความจำเป็น)
  • มีทักษะการบริหารทีมงาน และ มีทักษะในการเป็นผู้นำ
  • มีทักษะการสื่อสารดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ( Microsoft Office ) เบื้องต้นได้
  • ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคง
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และโอนย้ายสาขาต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูลการสมัครได้ที่ E-mail : jobs@siammakro.co.th