สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - สามเสน

ประเภท
เขต
สาขา

GA Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  มีหน้าที่ในการวางแผน จัดการ บริหารและควบคุมการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาต่างๆในสโตร์  (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ทั้งยังต้องติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์ คู่สัญญา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสโตร์ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีและอุปกรณ์ต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  ความรับผิดชอบทั่วๆไป

  1. ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
  2. วางแผนและจัดเตรียมโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ
  3. ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการจัดเตรียมแผนสำรองให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ
  4. ควบคุม ดูแล และติดตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดหาซัพพลายเออร์หรือคู่สัญญา
  5. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์และคู่สัญญาที่จัดหามานั้นถูกต้อง เหมาะสมกับการบำรุงรักษาส่วนต่างๆ
  6. ดูแล บริหารจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกำลังคนทั้งภายในและภายนอกแผนก
  7. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทควบคุมและกำจัดแมลง เพื่อให้มั่นใจและรักษาระดับการบริการให้เหมาะสม
  8. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าความคืบหน้าของงานต่างๆนั้นเป็นไปตามแผนการควบคุม จัดเตรียมการอบรมและพัฒนา รวมถึงการประเมินผลการทำงานและให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานซ่อมบำรุงทำงานสำเร็จตามความรับผิดชอบประจำวันและสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมาย
  9. ดูแลให้มีการตรวจสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาก่อนการใช้งานอย่างเหมาะสม
  10. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าทรัพย์สินที่ถูกทำลาย หรือไม่ได้ถูกใช้มาเป็นเวลานานได้มีการจัดทำเอกสาร ดำเนินการและถูกจำหน่ายออกไปตามเวลาที่กำหนดไว้
  11. รักษามาตรฐานระดับสูงของสุขภาพและความปลอดภัยในสโตร์ และแผนกจากอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการและนโยบายการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและ/หรือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยตลอดเวลา
  12. ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอ (เช่น โฟลคลิฟท์, รถยกสินค้า รถยกพาเลทไฟฟ้า, เครื่องมือที่ใช้ในการตัด ฯลฯ)
  13. ประสานงานและเตรียมสัญญาการให้บริการให้กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในสโตร์ (เช่นติดต่อกับสถานีตำรวจ, เทศบาล ฯลฯ)
  14. รักษาระดับการให้บริการลูกค้าในระดับสูง เมื่อทำงานกับบุคคลภายนอกหรือในพื้นที่การขายในช่วงเวลาทำงาน
  15. จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาประจำปี
  16. ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ความรับผิดชอบประจำสัปดาห์

  1. จัดเตรียมเอกสารภายในเพื่อให้พนักงานซ่อมบำรุงใช้
  2. จัดเตรียมการขอจัดหาอุปกรณ์ต่างๆภายนอก
  3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนและนำส่งเอกสารให้กับแผนกธุรการ

  ความรับผิดชอบประจำเดือน

  1. สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำและไฟฟ้าในสโตร์
  2. สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำ ไฟฟ้า และแก๊สสำหรับร้านค้าเช่า
  3. ประมาณการการสั่งแก๊สโปรเพนเพื่อจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน
  4. สรุปการสั่งซื้อดีเซลสำหรับเครื่องปั่นไฟ ถังดับเพลิงและรถโฟลคลิฟท์
  5. สรุปงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาและรายงานต่อผู้จัดการทั่วไปสาขาและสำนักงานใหญ่
  6. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการพลังงานทดแทน และรายงานต่อกรมพลังงานทดแทน
  7. จัดส่งแผนงานการควบคุมและกำจัดแมลง และผลการประเมินให้กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  8. ทบทวนแผนการป้องกันและบำรุงรักษาสำหรับเดือนหน้า และตรวจสอบแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาของซัพพลายเออร์และคู่สัญญาภายนอก
  9. พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับงบประมาณของเดือนที่ผ่านมา
  10. จัดเตรียมตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานซ่อมบำรุง
  11. พิจารณาและจัดตารางการทำงานตามความต้องการ

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมไฟฟ้า 
  2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ควบคุมเครื่องยนต์ อย่างน้อย 5 ปี 
  3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารมาอย่างน้อย 3 ปี 

  ความสามารถหลัก 

  1. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  2. มีภาวะผู้นำ
  3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  4. เด็ดเดี่ยว
  5. มีแรงจูงใจ
  6. แข็งแรงและสามารภทำงานได้เป็นเวลานาน
  7. สามารภทำงานได้ตลอดเวลา
  8. มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี 

  ทักษะทางเทคนิค

  1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายทั่วๆไป