สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - รังสิต

ประเภท
เขต
สาขา

Customer Development Manager

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  วางแผน จัดการและพัฒนาสถานะของลูกค้า โดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าที่ Makro รวมถึงการเพิ่มรายได้และผลกำไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเน้นที่กลุ่มค้าปลีกอาหาร กลุ่มบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Horeca) และกลุ่มการบริการ ทั้งยังต้องสอนงานให้พนักงานแผนกพัฒนาลูกค้า (CDOs) เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าพบลูกค้านั้นสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังต้องดูแลเรื่องการพิจารณาหาลูกค้าประจำปี ดูแลเรื่องฐานข้อมูลลูกค้าและการจัดการข้อมูลผ่าน CDA ประสานงานร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์ (ASGM) เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม็คโครและลูกค้า  

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  1. ดูแลและบริหารจัดการ พนักงานแผนกพัฒนาลูกค้า (CDOs), ฝ่ายCanvass และประสานงานร่วมกับผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์ (ASGM) รวมถึงพนักงานขายภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ดำเนินการด้านการตลาดและแผนการจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มของลูกค้า และรายงานผลการตอบรับเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
  3. เข้าพบและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่ของสาขา
  4. สร้างและดำเนินการตามแผนงานธุรกิจที่ได้กำหนดไว้และเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการเจริญเติบโตและข้อได้เปรียบจากการสร้างความภักดีของลูกค้า
  5. พัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามภาพรวมขององค์กรและเป้าหมายของสาขา เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า การรักษาฐานลูกค้า และการเติบโตในทุกๆด้านของตัวแปรหลักลูกค้า
  6. พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและรายงานผล รวมถึงการจัดเตรียมการแก้ไขปัญหาต่างๆ
  7. พัฒนาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดหาลูกค้าสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและการฝึกอบรม
  8. บริหารจัดการทีมงานเพื่อหาลูกค้าใหม่ให้กับสาขา
  9. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งแม็คโครเมลล์มีประสิทธิภาพ นำส่งข้อมูลตามกำหนดเวลาเพื่อประเมินผลผู้จัดส่งและกลยุทธ์การกระจายเมลล์
  10. บริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของลูกน้องโดยการจัดตั้งความคาดหวังของการปฏิบัติงาน และเป็นผู้นำเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงการจัดตั้งวัตถุประสงค์รวมและเป้าหมายอื่นๆในขณะเดียวกันให้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลในอดีตของลูกค้า และจัดตั้งวัตถุประสงค์ทางด้านตัวเลขให้กับสาขา
  11. จัดเตรียมการสอนงานอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ OJT ให้กับพนักงานพัฒนาลูกค้า เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. วิเคราะห์รายงานของลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของหน่วยธุรกิจ บริหารจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ CDA นั้นถูกต้อง
  13. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกระบวนการทำงานของสาขา
  14. ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพในการทำงานและเติมกำลังคนให้เต็มในกลุ่มอย่างเหมาะสม
  15. พัฒนาทัศนคติที่ดี และแรงจูงใจในการทำงานด้วยการฝึกอบรม วิเคราะห์พื้นฐานความสามารถ และการสอนงาน  
  16. จัดทำตารางการทำงานของพนักงานในแผนก
  17. ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ: 

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  2. มีประสบการณ์การทำงานมา 2-3 ปี ในการเป็นหัวหน้าส่วนการขายและการบริการลูกค้า การจัดการฐานข้อมูล ขององค์กรค้าปลีก หรือค้าส่ง

  ความสามารถหลัก 

  1. มีรถยนต์ 
  2. สุภาพเรียบร้อย  
  3. มีแรงจูงใจ 
  4. ทำงานเป็นระบบ 
  5. ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์