สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - วังหิน

ประเภท
เขต
สาขา

เจ้าหน้าที่รับสินค้า

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  1. ตรวจรับสินค้าโดยใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
  2. ตรวจสอบสินค้าทั้งอาหารสด และสินค้าอุปโภค บริโภค ที่รับเข้าสาขาว่าถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพดี ก่อนรับเข้าเข้าสโตร์
  3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการรับสินค้าอาหารสดที่ถูกต้องของ มาตรฐาน GMP
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. ชาย / หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  2. สามารถเข้ากะได้  มีความอดทน 
  3. มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ 

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm113@siammakro.co.th, hrs113@siammakro.co.th

  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวังหิน…(113) โทร 02-017-0050 ต่อ 104, 105