สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง - หนองจอก

ประเภท
เขต
สาขา

GR Supervisor

  หน้าที่รับผิดชอบหลัก

  ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในส่วนรับสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการรับสินค้าและมีความถูกต้องแม่นยำ ตลอดถึงการนำสินค้าส่งมอบ ให้กับส่วนการขายโดยครบถ้วน และไม่เป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในระหว่างเวลาที่เปิดให้บริการ

  รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  1. ควบคุม ดูแลให้มีการปฎิบัติตามระเบียบขั้นตอนการตรวจรับสินค้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  2. ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ/ปฎิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือผู้จัดการประจำวัน
  3. ตรวจรับสินค้าได้ตรงตามเอกสารกำหนด หากสินค้าขาดหรือเกิน ฝ่ายรับสินค้าจะต้องทำการตัด DA ให้ถูกต้อง
  4. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนก ในกรณีที่พบว่าการจัดส่งสินค้ามีปัญหา หรือสินค้าที่ส่งมีมูลค่าสูง เพื่อป้องกันการสูญหาย
  5. ยืนยันเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่ครบจำนวน และ สินค้าส่งคืน
  6. ดูแลพื้นที่ตรวจรับสินค้า อุปกรณ์เครื่องมือของแผนกทั้งหมด (คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,รถยกสินค้า และเครื่องมือขนย้ายสินค้า)
  7. ติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้า รวมไปถึง Supply Chain Management : DC เกี่ยวกับสินค้าและคุณภาพของการจัดส่ง
  8. ประสานงานกับ ฝ่ายควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่ (Invoice Control) ในกรณีที่พบว่าเอกสารการส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการแก้ไขบิลเงินสดของแผนกต่างๆ ที่ลงตัวเลขผิด
  9. ควบคุมดูแลเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าต้องถูกต้องในใบสั่งสินค้า ป้ายระบุต่างๆที่ชัดเจน รหัสสินค้าตรงตามที่กำหนด
  10. ควบคุมการตรวจรับสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายตามรายการให้กับแผนกผู้สั่งสินค้า โดยต้องเขียนใบนำออก/นำเข้า อย่างเคร่งครัด
  11. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันและส่งรายงานสรุปประจำวันให้กับแผนกควบคุมใบส่งสินค้าสำนักงานใหญ่(Invoice Control)
  12. รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ส่งสินค้า คนขับรถ และทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้รักษาความปลอดภัยมีการใช้งานตลอดเวลา รถโฟร์คลิฟท์มีการใช้งานอย่างปลอดภัย และแผนกปลอดจากอุบัติเหตุ
  13. มีหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตรวจรับสินค้า 
  14. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานรวมถึงการพัฒนา และการปฎิบัติงานให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนด
  15. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ทักษะที่ต้องการ

  การศึกษาและ/หรือประสบการณ์การทำงานที่ต้องการ:

  1. ป.ว.ส. – ปริญญาตรี / ประสบการณ์ด้านการตรวจรับสินค้า 2 ปี

  ความสามารถหลัก

  1. มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบ
  2. กล้าตัดสินใจ
  3. มีความกระตือรือร้น
  4. มีเป้าหมายในการทำงาน
  5. มีความสามารถในการบริหารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  6. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  7. สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและมีความทุ่มเท
  8. บริหารจัดการงานอย่างมีระบบ ระเบียบแบบแผน
  9. สามารถปฎิบัติงานแทนผู้จัดการฝ่ายรับสินค้าได้

  ความสามารถทางเทคนิค

  1. สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
  2. มีความเป็นผู้นำ
  3. มีทักษะในการโน้มน้าว
  4. มีทักษะในการ วิเคราะห์ และต่อรอง
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm108@siammakro.co.th, hrs108@siammakro.co.th

  หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาหนองจอกโทร02-017-0000 ต่อ 104,105