สมัครงาน

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม (กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • เงินสวัสดิการพนักงานที่คลอดบุตรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเบิกประกันสังคม
 • เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 • เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/ มารดา/ คู่สมรส/ บุตร
 • ประกันชีวิตกลุ่ม 36 เท่าของอัตราเงินเดือน และช่วยเหลือพิเศษจากบริษัทอีก 4 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
 • กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น
 • เงินค่าทำงานกะ (เฉพาะกะดึก/ กะที่เลิกงานในเช้าของวันรุ่งขึ้น) สำหรับพนักงานสาขา
 • ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด สำหรับพนักงานสาขา
 • เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 800 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงาน Cashier
 • เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำรายไตรมาส สำหรับพนักงานสาขา
 • เสื้อโปโลเพื่อใส่ปฏิบัติงาน
 • ห้องอาหารพนักงานในราคาประหยัด
สวัสดิการ
QR code