รายชื่อลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แจกกล่องถนอมอาหาร ที่ทำถูกเงื่อนไขของบริษัทมีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ สมศักดิ์ กฤตยานุกูล
2 คุณ วุฒิชัย งามเรียบ
3 คุณ ชลลดา เอี่ยมพินัย
4 คุณ ธันยพร อิสรีย์พร
5 คุณ วิสชา วชิรพิศุทย์
6 คุณ มณีกานต์ ตันฉ้อง
7 คุณ ทิพย์เกสร อบพล
8 คุณ สมภพ โรจน์นนทชัย
9 คุณ ดนัย แดงดี
10 คุณ กัญญารัตน์ ทองมาก
11 คุณ เอก โพธิคากร
12 คุณ มยุรี ศรีสถิตย์นรากูร
13 คุณ นภาภรณ์ กันธะวงค์
14 คุณ วรรณภา อู่วิเชียร
15 คุณ ทิวา สัจจา
16 คุณ น้องนุช สุโยธีธนรัตน์
17 คุณ วนิดา เบี้ยทอง
18 คุณ ณ ฉัตรเกียรติ คชพลาย
19 คุณ ธนาชัย พนพิเชษฐกุล
20 คุณ จงกล รัตนภิรมย์
21 คุณ อรอนงค์ พยัคมะเริง
22 คุณ เสริมชัย ชมศิริวัฒน์
23 คุณ สิริกาญจณ์ อุปการ
24 คุณ นิชชา เรืองจันทร์
25 คุณ ณัฐวุฒิ วรรณศรี
26 คุณ อภิชาติ เชยบัวแก้ว
27 คุณ นัฏฐิณี ธรรมชาติ
28 คุณ สมปอง คำผิว
29 คุณ สุภาวดี เรืองแรงสกุล
30 คุณ พิษณุ ผลนึก
31 คุณ ณัฐพงศ์ หนองหลวง
32 คุณ ปราณี ขำโขนงงาม
33 คุณ วรัญชลี หีบนาค
34 คุณ อุดมศรี โกมลวิลาศ
35 คุณ สรวงภัทร์ เรวัตบวรวงศ์
36 คุณ รุจา ล้วนพิชญ์พงศ์
37 คุณ เกษมชิฏฐ์ ธรรมโรจน์
38 คุณ ภาณุมาศ ก้อนคำ
39 คุณ ชยพร อนุสนธิ์พรเพิ่ม
40 คุณ ศิริพร กระต่ายจันทร์
41 คุณ ประกาย สุริยะ
42 คุณ ณิชาพัชร์ โชติช่วง
43 คุณ ธงชัย สุทธินรากร
44 คุณ จารุณี สอนสวัสดิ์
45 คุณ สุภาวดี รอดโฉมฉิน
46 คุณ ภัทราภรณ์ หวิงปัด
47 คุณ ประวีณา จงทำดีสกุล
48 คุณ บุญยงค์ นินเนินนนท์
49 คุณ สุพัตรา เคนทะ
50 คุณ จรูญ สังข์เสม
51 คุณ จิตโสตถิสุดา กฤษณสุวรรณ
52 คุณ ทัชพร มุ่งอ้อมกลาง
53 คุณ ขวัญจิต ปิ่นมณี
54 คุณ นุชนาถ สันหยี
55 คุณ ประภาภรณ์ ทองมา
56 คุณ ภัทรภร ปกรณ์พิมุข
57 คุณ รัตนา พฤกษการัณย์
58 คุณ ลาวัลย์ โรจนกีรติกานต์
59 คุณ สมถวิล อธิสันต์บดี
60 คุณ พิชญุตม์ ภัทรอาภากร
61 คุณ วราภรณ์ พฤกษ์เจริญ
62 คุณ พรทิพย์ ภาคภากร
63 คุณ สรธัญ การะเนตร
64 คุณ เกียรติศักดิ์ สุดรักษ์
65 คุณ ภัทราวดี หมัดดู่หีม
66 คุณ ศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
67 คุณ ศิริทรัพย์ ธรรมนาม
68 คุณ วรรณวรา เขียวแก้ว
69 คุณ ธำรงลักษณ์ เกิดเพ็ชร
70 คุณ บุญเจริญศรี ศรไชย
71 คุณ ชนิกา สารนารถ
72 คุณ นัฏฐพล พรมภา
73 คุณ นวภัทร วาลีประโคน
74 คุณ เมธาพร แสนสาหร่าย
75 คุณ ฮาซัล อาแซนิแม
76 คุณ วีราณัฏฐ์ รุจิศาสตร์
77 คุณ สุพรรณี เตชะอร่ามวงศ์
78 คุณ นพรัตน์ ดุรงค์รัตน์
79 คุณ อำนวย แซ่ตัน
80 คุณ พูลทรัพย์ ชุติกิตติศักดิ์
81 คุณ สุรเวศม์ เจริญทรัพย์
82 คุณ วิมล แซ่ลิ่ม
83 คุณ กมลาวัณย์ โพธิ์สีดา
84 คุณ อัจฉรา เหง่างาม
85 คุณ บุญสุข พรมเล็ก
86 คุณ นันทวรรณ สลับสี
87 คุณ โสภณ กุรุสัก
88 คุณ ศรัณย์ คำดอนใจ
89 คุณ ศิริลักษณ์ สุ่นเทียน
90 คุณ นภาศิริ ศรีระบาย
91 คุณ เอมิกา สวยจรรยา
92 คุณ ศักดา เชือนหยู
93 คุณ สิทธิชัย ปานเจริญ
94 คุณ พวงเพชร บัวใหญ่
95 คุณ สรวีย์ พฤติยะนันต์
96 คุณ จิณัฐตา อภัยภักดี
97 คุณ อัมพร ตันติชวโอชานนท์
98 คุณ โกวิท ศรีวัฒนาโรทัย
99 คุณ นัฏฐกาญจน์ แก้วน้อย
100 คุณ สมพร เกิดทอง
101 คุณ มานพ สืบวงษ์
102 คุณ อารีรัตน์ เครื่องทองใหญ่
103 คุณ นันทพร กุลชาติชัย
104 คุณ เจตน์ ดรนาม
105 คุณ สุรทัศน์ ทิพย์ประยูร
106 คุณ ฉัตรลดา เทพทร
107 คุณ วิมลมาลย์ เรืองฤทธิ์
108 คุณ วนิดา ชนะสิทธิ์
109 คุณ อารียา เชาวนสมบูรณ์
110 คุณ ดวงสมร พันธ์พิกุล
111 คุณ พุฒิพัฒน์ แสงประสิทธิ์
112 คุณ วิภาพร สิงหา
113 คุณ ณัฐพล ธาระพุทธ
114 คุณ ชัยวัฒน์ ปัญญาวิริยกุล
115 คุณ สาโรช โกพัฒน์ตา
116 คุณ ภัทราวรินทร์ คงทรัพย์
117 คุณ มะลิ ทิพย์เทียม
118 คุณ นงเยาว์ วงษ์บุญ
119 คุณ อารดา พรมสร
120 คุณ กัญญารัตน์ บัวเพ็ง
121 คุณ อรทัย ท้วมวงษ์
122 คุณ พรพิมล นาคจันทร์
123 คุณ กนกพร ทองสุริวงศ์
124 คุณ จรรยพร ตั๊นเจริญ
125 คุณ ธวัชชัย เลิศศรีประไพ
126 คุณ สมชาย มีประเสริฐ
127 คุณ มัญชุสา ตันเจริญ
128 คุณ สมจิตร วิพลชัย
129 คุณ ณัฐสิมา ศรีจันทร์สุก
130 คุณ อมราพรรณ ปรีชานุกูล
131 คุณ นุชนาท อยู่แสง
132 คุณ คณางรัตน์ พลบุตร
133 คุณ ชาญณรงค์ จูมอญ
134 คุณ ชัยพร ศิริวัฒนสาร
135 คุณ วนิดา จักขุจันทร
136 คุณ จตุพร แย้มสวัสดิ์
137 คุณ สุธาทิพย์ โอฬารี
138 คุณ พงษ์พันธ์ วัฒนพันธพงษ์
139 คุณ ศศิยามณฑ์ สงธนะชัย
140 คุณ กษิญา เที่ยงตรง
141 คุณ พลสรร เกียรติกมลเลิศ
142 คุณ สิริกร จิกาวงค์
143 คุณ สุรภา รัตนโชคภัทร์
144 คุณ วรารัตน์ แก้วคะตา
145 คุณ ศิริลักษณ์ พันธ์ชมภู
146 คุณ ปราณี จักรแก้ว
147 คุณ กัญญารัตน์ เดชพัง
148 คุณ ทิพย์วรรณ ภู่พูลเพียร
149 คุณ สุวิท ปิ่นอมร
150 คุณ ประโลม มนตรี
151 คุณ ศิริวรรณ ปิยะศิริกุล
152 คุณ จิตรลดา ไชยโคตร
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
153 คุณ วรรณา ศรีสันติสุข
154 คุณ จิรศักดิ์ อิงคะวณิช
155 คุณ ชนาภรณ์ เจียมศิริ
156 คุณ กิตติกรณ์ อภิชัยเอนก
157 คุณ เสงี่ยม คูหาเรือง
158 คุณ นิภา วรพจน์พิศุทธิ์
159 คุณ นิภาพรรณ จันทร์กระจ่าง
160 คุณ ศุภกร การุณ
161 คุณ เวธกา อมรเมธากิจ
162 คุณ อัญชัญ มหาวงศ์ทอง
163 คุณ ปาร์จารีย์ ทัศนชลีจิระโชติ
164 คุณ วริศ อ่อนระยับ
165 คุณ ขนิษฐา ยอดจันทร์
166 คุณ สุนันท์ ม่วงศรี
167 คุณ กิติชา จิตต์เจริญ
168 คุณ ประสาท พุ่มบัว
169 คุณ อรปรียา บัวช่วย
170 คุณ สุจิราพร สังข์รุ่ง
171 คุณ วรรณจิตร อาชาสันติสุข
172 คุณ บุษรินทร์ จงกลวานนท์
173 คุณ ศิริพร อภิภัทรกุล
174 คุณ พุดตาน สวัสดิรักษา
175 คุณ สุกัญญา เรือนไทยสกุล
176 คุณ นภัทร เฉลยอรรถ
177 คุณ แสวง อาญาเมือง
178 คุณ จิระเดช ปัทมินทร์
179 คุณ ลักษณ์นาถ เตชภณพิพัฒนชัย
180 คุณ สุมาลี สุพรรณ
181 คุณ วรรณเพ็ญ พิสุทธิพงษ์
182 คุณ จริยา เจริญสุข
183 คุณ สุวรรณา วิทยาเวโรจน์
184 คุณ ธานี ยอดบุตร
185 คุณ ธนวดี อ่ำเจริญ
186 คุณ วาสนา โพธิ์เงิน
187 คุณ สุวรรณณีย์ โปริสวาณิชย์
188 คุณ วิภาดา สีลับสี
189 คุณ อำไพ วิรัตน์
190 คุณ เยาวลักษณ์ ไพบูลย์พิชยะกูล
191 คุณ อำนาจ จรรยาอังกูร
192 คุณ กุลิสรา ตระการรัตนกุล
193 คุณ สุจิตรา อังศุโกมุทกุล
194 คุณ พอใจ บุญชาติ
195 คุณ สุขหทัย ปิโยบล
196 คุณ พิมบุรพร ฟองริน
197 คุณ อัญชลิกา จีรัง
198 คุณ จิตติญา อนุสรณ์ประดิษฐ์
199 คุณ มลฤดี ทะนุธีระพงศ์
200 คุณ สมปอง ศรีสุวรรณ
201 คุณ นิภา เฉลิมชุติเดช
202 คุณ พิกุล ศรีสุระ
203 คุณ พิมพา วิริยปรมัตถ์
204 คุณ สุธิชา แม้นพยัคฆ์
205 คุณ ประสิทธิ์ หม้อใจวงศ์
206 คุณ สัณห์ เศรษฐโศภณ
207 คุณ พัชรี หาญทนงค์
208 คุณ อมรรัตน์ ศรีรังสรรค์
209 คุณ ศิริจันทร์เพ็ญ ตราบุรี
210 คุณ นุชนารถ อินทรทัต
211 คุณ พาณี เชิดสงวน
212 คุณ กรอนงค์ วนะไชยเกียรติ
213 คุณ อาภรณ์ เล้าวงค์
214 คุณ รุจิรา รัตนบรรเทิง
215 คุณ รัตนา วงศ์กิฬาเจริญ
216 คุณ จิรภาส การพงศรี
217 คุณ จิราพร จันทร์เพ็ญ
218 คุณ กัลยา ภุมฤทธิ์
219 คุณ ลัดดาวัลย์ ตุลยสิทธิ์เสรี
220 คุณ ธันยพัฒน์ สกลรัตน์
221 คุณ วราภรณ์ นิจพาสน์
222 คุณ ฐิตารีย์ ก้อนแก้ว
223 คุณ สุวิภา จรจันทึก
224 คุณ ธีระเดช นิรภัย
225 คุณ พงษ์ศักดิ์ แซ่โง้ว
226 คุณ ปิยะนาถ มณีรัตน์
227 คุณ มลทิรา ทองคำ
228 คุณ สุชัย สิริจรัสพงศ์
229 คุณ นุสรา เมธาพิพัฒน์
230 คุณ พรนภัส สุนสมบุญ
231 คุณ วรรณวิสา ศรบุญทอง
232 คุณ กิตติพล บุญเลี้ยงสกุล
233 คุณ นวลพรรณ ศรีพนาสณฑ์
234 คุณ นุชจรีย์ จันทร์ทอง
235 คุณ เกศรา ภาผล
236 คุณ ธัญวัสส์ เชื้อชัยทัศน์
237 คุณ ขวัญลดา ชาญสุข
238 คุณ นีรมิตร ไชยดี
239 คุณ มุกดา นิลอุบล
240 คุณ บรรพจน์ ธิราขันธ์
241 คุณ สมชาติ หลวงแก้ว
242 คุณ ณรงค์ จับปรั่ง
243 คุณ อาชฎา ตรีชัยพันธุ์
244 คุณ ประภัสรา ไชยชิต
245 คุณ อุไรวรรณ พิทักษ์ทิม
246 คุณ พันธ์ฤทัย พลฤทธิ์
247 คุณ กินรี ติ้นเติมทรัพย์
248 คุณ พีชญาณ์ภัค วรรณภิรมย์
249 คุณ ศรัญญา พรมลี
250 คุณ สินีนาถ ประเสริฐผล
251 คุณ สินี กวีวุฒิศิลป์
252 คุณ เพทาย วิสุทธิเชื้อ
253 คุณ สุวินา สโมสร
254 คุณ เจนจิรา รีอิน
255 คุณ กัญญารัตน์ อึ่งสกุล
256 คุณ อัจฉราภรณ์ คำจั่นป้อ
257 คุณ ศักดิ์ชัย เรืองทรัพย์
258 คุณ วัลลภา แตรสังข์
259 คุณ สุกานดา วงศ์โสภณกุลชัย
260 คุณ พรธิดา พ่อค้า
261 คุณ จิราพัชร เสลานนท์
262 คุณ กุสุมาธาร แก้วสีนวล
263 คุณ รุ่งทิวา พรนิรันดรสกุล
264 คุณ สุรินทร์ วงศ์ธนะบูรณ์
265 คุณ อรชุมา ล้อซ้ง
266 คุณ ณพัฒนขวัญ จิราพงษ์
267 คุณ วรพงศ์ วงค์เมือง
268 คุณ วรรณวิมล ระดมพล
269 คุณ นันทวัน สุวัฒนา
270 คุณ ทองคำ แสงจันทร์
271 คุณ วัชราภรณ์ สุธรรมวิจิตร
272 คุณ พัชรินทร์ ญาณะเครื่อง
273 คุณ ธัญลักษณ์ สมสุข
274 คุณ กฤษติพร ปรีดีสนิท
275 คุณ สุทธินี ศิริอาภากุล
276 คุณ เกษมศรี ชุ่มเบี้ย
277 คุณ อิทธิกร บุญเขียน
278 คุณ สุริยา หมันหนุน
279 คุณ ทิพาพร สายจันทร์
280 คุณ ปัทมา ผ่องใส
281 คุณ สุนีย์ สนิทรัตน์
282 คุณ ภัทรภร ไชยรัตน์
283 คุณ วนิกุล ตั้งวิลัย
284 คุณ วีรยา เหิดขุนทด
285 คุณ กุลธวัช เฉิดรัศมี
286 คุณ วรพงษ์ มูลสาร
287 คุณ ปฐมา ออลครอฟท์
288 คุณ พรทิพย์ รดาสะสมทรัพย์
289 คุณ สุทธิพงษ์ ตั้งเจริญจริง
290 คุณ มนัญญา จันทร์ศูนย์
291 คุณ เพชรกรานต์ สง่าชาติ
292 คุณ สราวุฒิ เอี่ยมสอาด
293 คุณ สาลี นำนาผล
294 คุณ รติมา วงค์สอน
295 คุณ อาลิสา ปันทราย
296 คุณ รัตนากร ชินธนเศรษฐ
297 คุณ เพียงใจ เหมบัวกลัด
298 คุณ กุลวัฒน์ ไข่มุขเลิศฤทธิ์
299 คุณ สุภาพร วงษ์ทอง
300 คุณ จันทิมา หนูแก้ว
301 คุณ ภาสกร สังข์มี
302 คุณ สิริณี ดำรงชาติ
303 คุณ ศิริพรรณ พอนอ่วม
304 คุณ ปรียา เลิศนันทกุล