รายการส่งเสริมการขาย

ซัมเมอร์กรี๊ด ที่แม็คโครรับสิทธิ์ลุ้นทองทันที เมื่อใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 31 พฤษภาคม 2563

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา โดยทุกการชำระค่าสินค้าเป็นจำนวน 500 (ห้าร้อย) บาท จะได้รับ 1 (หนึ่ง) สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล
 • ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครทุกสาขา เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 10,000 (หนึ่งหมื่น) บาทเป็นต้นไปต่อการทำรายการ 1 (หนึ่ง) ครั้ง จะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลเป็น 2 (สอง) เท่า เช่น ชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่แม็คโครเป็นเงิน 10,500 (หนึ่งหมื่นห้าร้อย) บาท จะได้รับสิทธิลุ้นจำนวน 42 (สี่สิบสอง) สิทธิ์ ทั้งนี้ เศษของยอดการใช้จ่ายไม่นับ

รายละเอียดของรางวัล

1.รายละเอียดวันที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม และวันที่ประกาศผลรางวัล

ครั้งที่

วันที่เริ่มต้น
(00:00 น.)

วันที่หมดเขต
(23:59 น.)

วันที่ประกาศผลรางวัล
(17:00 น.)

1

1 เมษายน 2563

14 เมษายน 2563

20 เมษายน 2563

2

15 เมษายน 2563

28 เมษายน 2563

4 พฤษภาคม 2563

3

29 เมษายน 2563

12 พฤษภาคม 2563

18 พฤษภาคม 2563

4

13 พฤษภาคม 2563

31 พฤษภาคม 2563

8 มิถุนายน 2563

2. รายละเอียดของรางวัล

ครั้งที่

วันที่ประกาศผลรางวัล

ของรางวัล (จำนวนรางวัล)

ทองคำหนัก 25 สตางค์

ทองคำหนัก50สตางค์

ทองคำหนัก1บาท

ทองคำหนัก5บาท

รวมจำนวน
รางวัลทั้งสิ้น

1

20 เมษายน 2563

5

5

1

1

12

2

4 พฤษภาคม 2563

5

5

1

1

12

3

18 พฤษภาคม 2563

5

5

1

1

12

4

8 มิถุนายน 2563

11

10

3

2

26

ราคาต่อหน่วยรวมค่ากำเหน็จ
ทองรูปพรรณหนัก 25 สตางค์มูลค่า 6,302.50 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 50 สตางค์ มูลค่า 12,545.00 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท มูลค่า 25,030.00 บาท
ทองรูปพรรณหนัก 5 บาท มูลค่า 124,950.00 บาท
ราคาทองรูปพรรณ คิดจากราคาตลาดโลก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าบาทละ 24,850 บาท
ทั้งนี้ มูลค่าของรางวัลขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ปรากฏจริงในท้องตลาด

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ซัมเมอร์กรี๊ด ที่แม็คโครรับสิทธิ์ลุ้นทองทันที เมื่อจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท”(“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยบริษัททรูมันนี่จํากัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. บริษัทจำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 (หนึ่ง) รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 4. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ www.truemoney.com/makro-retailและป้ายประกาศที่แม็คโคร ทุกสาขา โดยผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับรางวัล จะต้องทำการติดต่อขอรับรางวัลภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทประกาศรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับที่สำนักงานของบริษัท เลขที่101ทรูดิจิทัลพาร์คตึกโฟนิกซ์บริษัทแอสเซนด์กรุ๊ปชั้น7ถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร10260ในวันและเวลาทำการของบริษัท วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเตรียมหลักฐานการรับรางวัล ดังนี้
  1. กรณีมารับของรางวัลด้วยตนเอง
   1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของตน และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงหลักฐานการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อบริษัท
   2. เงินสดสำหรับ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนของมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับ
  2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
   1. หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยที่ลงลายมือชื่อตนเอง (ในฐานะผู้มอบอำนาจ) ลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ และลายมือชื่อของพยานจำนวน 2 คน
   2. หลักฐานประกอบการมอบอำนาจ ได้แก่บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแสดงหลักฐานการร่วมรายการส่งเสริมการขายต่อบริษัท
   3. เงินสดสำหรับ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนของมูลค่าของรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับ

 5. ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาหลักฐานการขอรับรางวัล หากบริษัทมีเหตุที่เชื่อได้ว่าหรือควรเชื่อได้ว่าหลักฐานใดไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้รางวัล และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลแสดงหลักฐานอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทพิจารณาได้

 6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหักณที่จ่ายในอัตราร้อยละ5 (ห้า)และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตร ร้อยละ 7(เจ็ด) รวมเป็นอัตราร้อยละ 12 (สิบสอง)ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป.101/2544 หรือตามกฎหมายประกาศ
 7. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 10. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240