รายชื่อลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แจกกล่องถนอมอาหาร ที่ทำถูกเงื่อนไขของบริษัทมีดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก MM 14 - 15

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ ปรียานุช​ พรมสมบัติ
2 คุณ ยุพิน จรดล
3 คุณ นงเยาว์ ลิมป์แสงรัตน์
4 คุณ จีรวรรณ โพธิ์ทอง
5 คุณ น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
6 คุณ สุธาสินี อรัญชัยยะ
7 คุณ เกศินี สุวรรณอินทรีย์
8 คุณ ฮาสนีด๊ะ เพ็ชร์รัตน์
9 คุณ บรรดาล สมพมิตร
10 คุณ จันทร์เพ็ญ สมบูรณ์
11 คุณ ฉัตรชัย ศุภรบุณย์
12 คุณ จิราพร เดชะ
13 คุณ สุภารัตน์ ไชยโย
14 คุณ พัชระ เอราวัติ
15 คุณ ปรียาภรณ์ แสงสร้อย
16 คุณ พรดา แสงนวล
17 คุณ นิภาวรรณ มีมาก
18 คุณ รัชฎาภรณ์ เจริญดิเรกทรัพย์
19 คุณ อุไรวรรณ ดวงปัญญา
20 คุณ อังคณา พิลาดี
21 คุณ ธมลพรรณ์ ทองศิวะรักษ์
22 คุณ ศุภกร รัตนวงษ์
23 คุณ สมาพร ทองหล่อ
24 คุณ นิตยา​ อาจเดช
25 คุณ วิยะดาอารมย์ชื่น
26 คุณ ชนัญชิดา เลี่ยมสังข์
27 คุณ สายพิน อินทร์แบน
28 คุณ เก๋ มัทสุโมโต
29 คุณ สุจิน แก้วชาญชัย
30 คุณ ศิริพร โพธิ์รุ่งเรือง
31 คุณ สหวัฎ ขวัญแก้ว
32 คุณ กุลธิดา วรทวีศรีมงคล
33 คุณ รุ่งรัตน์ จันทขัมมา
34 คุณ น้ำทิพย์ แก้วรัตนปัทมา
35 คุณ พชรพล หวลศรีไทย
36 คุณ ปิยะทัศน์ พันธ์สีมา
37 คุณ ปราณี ศรีมาตย์
38 คุณ วิภาพร วิทยโกมล
39 คุณ สมปอง แซ่แต้
40 คุณ วินัย พจน์สมพงษ์
41 คุณ เพยาว์ พรชัยวรนนท์
42 คุณ ภาวิณี จัตุนวรัตน์
43 คุณ ดวงนภา แซ่จันทร์
44 คุณ อาภา โรจนวิจิตรภัณฑ์
45 คุณ ธัญภรณ์ลักษณ์ บุญมี
46 คุณ อังคนา ซังบุษบา
47 คุณ สุธาสินี ปาระแม
48 คุณ กฤษฎา เฉลิมทรัพย์
49 คุณ วัสวัตตี เงินวิจิตร
50 คุณ ศุภลักษณ์ วงศ์กิตติพัฒน์
51 คุณ อลิศรา คลี่ใบ
52 คุณ มาลี สันธนพิพัฒน์
53 คุณ วชิรวิชญ์ พิมทา
54 คุณ รุ่งนภา ต่ำกระโทก
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
55 คุณ พัชรี ศิริกุล
56 คุณ แก้วตา ยอดสาย
57 คุณ พรทิพา กัมทรทิพย์
58 คุณ สุรชัย เขียวดี
59 คุณ วีรยง อมลัษเฐียร
60 คุณ ธรรมรักษ์ โชติรัตน์
61 คุณ นัยนา ภูเกิดพิมพ์
62 คุณ ศิริวรรณ โพธิษาเกตุ
63 คุณ กันต์กนิษฐ์ แซ่เฮ้ง
64 คุณ กาญจนา คูหะสุวรรณ
65 คุณ ทวีชัย แซ่โค้ว
66 คุณ จันทธิมา อินทร์สุทธิ์
67 คุณ พรพิมล เกษแก้ว
68 คุณ กัญลยภัคร์ พิมพ์ศรี
69 คุณ อุษณี อำนาจวรรณพันธ์
70 คุณ สุนีย์ จันทร์เศรษฐี
71 คุณ บัวศรี ฤทธิธรรม
72 คุณ ทาริกา บุตรดี
73 คุณ วุฒิชัย วงศ์รักพาณิช
74 คุณ ขวัญเรือน คุ้มเพชร
75 คุณ มานะ เกยด่านกลาง
76 คุณ พินประภา บุบผาสกุลทิพย์
77 คุณ อมรรัตน์ กิจวิถี
78 คุณ ยุพิน ลัดทะจัก
79 คุณ วนิดา ธีระเรืองไชยศรี
80 คุณ จักรพงษ์ พิมทอง
81 คุณ กิตติพร จารุเวทตระกูล
82 คุณ รัฐพงศ์ เต่าทอง
83 คุณ ฟองจันทร์ คำภีระแปง
84 คุณ ธวัชชัย อ่อนเวียง
85 คุณ ณัฐณิชา หลักคำ
86 คุณ วรรณี รัตนสำลี
87 คุณ เสรี วีระพรจิตติ
88 คุณ เกษราภรณ์ นาแพร่
89 คุณ จันทร์พิมพ์ อยู่สบาย
90 คุณ สุภาพ ศิริเกษม
91 คุณ สุจิตรา บูรณพงศ์
92 คุณ ปราโมทย์ กำภูพงษ์
93 คุณ สุวรรณ พันวงษา
94 คุณ มะลิวัลย์​ ภารจินดา
95 คุณ ปรียานุช เกิดแก้ว
96 คุณ เพลินพิศ ธนะกูลบริภัณฑ์
97 คุณ นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
98 คุณ ศรีพัฒน์ สุขอารีย์
99 คุณ อุมาริน ชัยเพ็ง
100 คุณ อรนุช พลหาญ
101 คุณ ดวงใจ ไพโรจน์
102 คุณ เจึยรนัย พันธุรัตน์
103 คุณ วรรณวิภา กาญจหะภุต
104 คุณ พลับพลึง วัฒนพลอย
105 คุณ สิทธิชัย​ อินสันเทียะ​
106 คุณ สิริวัลย์ เหมะสิริวิทย์
107 คุณ นุชรินทร์​ กรุงเก่า

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก MM 9 - 10 (เพิ่มเติม)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณ หทัยชนก ภาระจำ
2 คุณ สิริวิมล ประโคถานัง
3 คุณ กาญจนา พงษ์ขันท์
4 คุณ วรัญญา​ คงอินทร์
5 คุณ ฐิตารัย์ ธีรกุลเวโรจน์
6 คุณ กิตติ์ธนา งามศรี
7 คุณ เจติยา อุ่นกมล
8 คุณ ธณัฐพล ชะอุม
9 คุณ กาญจนา อินทร์อ่ำ
10 คุณ สมคิด จันทะภา
11 คุณ พจมาลย์ พันธ์​กิ่ง​
12 คุณ พรศิริ วงษ์ภัระ
13 คุณ วารุณี​จุ​ลพ​รศิ​ริดี​
14 คุณ ศิริชัย โพธิเวชกุล
15 คุณ สุณิสา บุตรสงัด
16 คุณ ชวลิต มั่นเจริญพร
17 คุณ ณัษฐพงษ์ พรเพียรทอง
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
18 คุณ นิสากร สงวนสัตย์
19 คุณ ศศินันท์​ แซ่ชิ่น
20 คุณ สุดาภรณ์ ยิ่งหาญ
21 คุณ ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์
22 คุณ อนุชัย โชติจิรพรรณ
23 คุณ กัญญพัชร ทุหา
24 คุณ สุรีย์พร โคตรตา
25 คุณ อภิชัย ภัทรภักดีธรรม
26 คุณ กนกวรรณ ฟุ้งยอดคีรี
27 คุณ ลลิตา ติรธรรมเจริญ
28 คุณ ประยูร หนูเสือ
29 คุณ สุชีราพร ดำริห์
30 คุณ สมจิต คำพอง
31 คุณ ศักดิ์นรินทร์ ทองเปลว
32 คุณ เอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย
33 คุณ แจคลีน  อนุป จังยานี
34 คุณ สุภนิช  กิจจุลลจาริต