เพิ่มเพื่อน ลุ้นรับฟรี
ลุ้นรางวัลรวม 149,500 บาท

ระยะเวลาของรายการ : ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. – 31 ธ.ค.2563
สาขาที่ร่วมรายการ : แม็คโครและแม็คโครฟูดเซอร์วิส ทุกสาขา
รายละเอียดของรางวัล :

ของรางวัล มูลค่ารางวัลละ (บาท) จำนวนรางวัลที่แจกทั้งสิ้น รวมมูลค่าของรางวัล (บาท)
โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy Note 20 256GB 29,900บาท* 5 รางวัล 149,500 บาท
รวมมูลค่าของรางวัล 5 รางวัล 149,500 บาท
หมายเหตุ*
 • ของรางวัล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 10 พ.ย.2563 (ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกราคาทางการตลาด)
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ
 1. สมาชิกแม็คโคร ที่มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานใน Makro LINE Official Account (LINE BC) พร้อมกรอกข้อมูลลูกค้าและหมายเลขสมาชิกแม็คโคร ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2563 – 31 ธ.ค.2563 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 2. สมาชิกแม็คโคร ที่มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานใน Makro LINE Official Account (LINE BC) พร้อมกรอกข้อมูลลูกค้าและหมายเลขสมาชิกแม็คโคร ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2563 – 31 ธ.ค.2563 รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
 3. ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการและมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกแม็คโคร (มิใช่ชื่อผู้ถือบัตรกรณีที่สมาชิกกับผู้ถือบัตรเป็นคนละคนกัน) และมีการลงทะเบียนเข้าใช้งานใน Makro LINE Official Account (LINE BC) พร้อมกรอกข้อมูลลูกค้าและหมายเลขสมาชิกแม็คโคร ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.2563 – 31 ธ.ค.2563
 4. เมื่อสิ้นสุดวันที่ร่วมรายการ ระบบจะประมวลผลจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ พร้อมพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขสมาชิก ตามเงื่อนไขที่กำหนด ออกมาเป็นชิ้นส่วนสลากที่มีขนาดเท่ากัน โดยชิ้นส่วนดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังแม็คโคร สาขารังสิต เพื่อทำการจับรางวัลต่อไป โดยจะจับรางวัลในวันที่ 21 ม.ค.2564 ณ แม็คโคร สาขารังสิต ตั้งแต่เวลา 14.00 น เป็นต้นไป
 5. การประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะติดประกาศบริเวณบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้า แม็คโคร ทุกสาขา และผ่านทางwww.siammakro.co.th ในวันที่ 28 ม.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัลก่อนการจ่ายของรางวัล ผู้ที่ปลอมแปลงสิทธิ์การชิงโชคจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 8. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทนต่อไปจนครบทุกรางวัลและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 9. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการมอบรางวัลแก่บุคคลดังกล่าว และผู้โชคดีจะต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากไม่มาติดต่อรับรางวัลให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีรายต่อไปแทน ซึ่งผู้โชคดีรายต่อไปจะได้แก่ ผู้ที่บริษัทฯ ได้จับรางวัลสำรองไว้ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังกล่าว และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด
 12. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 13. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรสมาชิกแม็คโคร และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล
 14. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นสมาชิกบัตรในนามของหน่วยงานหรือนิติบุคคล ผู้ที่จะได้รับของรางวัล ได้แก่หน่วยงานหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น และในการติดต่อรับของรางวัลกับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หน่วยงานหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มารับของรางวัลดังกล่าว โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคลให้ครบถ้วนด้วย
 15. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับผลการจับรางวัลหรือเงื่อนไขการร่วมรายการ คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 16. สิทธิ์ในการชิงโชคทั้งหมด ไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดโดยแม็คโครได้อีก
 17. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายนี้
 18. สอบถามเงื่อนไขวิธีการร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์แม็คโคร ทุกสาขาที่ร่วมรายการ
 19. ผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขการร่วมรายการ ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้
 20. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือ บุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ใบอนุญาตเลขที่ 97/2563 ออกให้ ณ อำเภอธัญบุรี